Present Innovations
Winkelwagen
in uw mandje: 0 artikelen
Choose language:
» Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van Present Innovations, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 08094717 , aldaar gedeponeerd.

Artikel 1. Definities
1. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Present Innovations, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
2. Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen teworden.
3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle door Present Innovations gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Een overeenkomst tussen Present Innovations en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk doorPresent Innovations is bevestigd, dan wel doordat Present Innovations geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Present Innovations gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Present Innovations het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, tenzij anders vermeld.
2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantie-premies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Present Innovations gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
5. Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Levering
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Present Innovations derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering te worden gegund.
2. Aan de leveringsplicht van Present Innovations zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Present Innovations, blijft het geleverde eigendom van Present Innovations.
2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Present Innovations heeft voldaan. Door Present Innovations afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Present Innovations zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Present Innovations hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Present Innovations alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 45,38 per dag verbeurt.
4. Ingeval Present Innovations het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
5. Koper is verplichtPresent Innovations direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Present Innovations geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Present Innovations verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 45,38.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst
1. Present Innovations behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beindigen, indien de koper:
a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat vanfaillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Present Innovations eerst in gebreke is gesteld teneindealsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Present Innovations daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 45,38 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Risico-overgang
1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.
2. Het door Present Innovations geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

Artikel 9. Garantie
1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming korresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:
a. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van dePresent Innovations de wettelijke bepalingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Present Innovations aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoorPresent Innovations aansprakelijk is, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Present Innovations beperkt tot het faktuurbedrag.
3. Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Present Innovations noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Present Innovations verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Present Innovations.
4.Present Innovations is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Present Innovations of haar leidinggevende ondergeschikten.
6. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van de Present Innovations de wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Betaling
1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden onder rembours of binnen 8 dagen na faktuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Present Innovations aangewezen bank- of girorekening.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
3. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
4. Indien Present Innovations het faktuurbedrag niet binnen de termijn van 8 dagen van koper heeft ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
5. Indien de betaling van een termijn niet binnen 8 dagen na faktuurdatum is ontvangen en wanneer Present Innovations alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Present Innovations te maken (buiten)gerechtelijke incasso-kosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen faktuurbedrag (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 68,07 onverminderd eventuele door koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proces-kosten.
6. Alle door of namens koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare fakturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere faktuur.
7. Indien koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Present Innovations gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)faktuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Present Innovations om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Present Innovations tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Present Innovations op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 7.
8. Present Innovations maakt in geval van "betaling achteraf" gebruik van Afterpay. U kunt de voorwaarden van Afterpay bekijken op: www.afterpay.nl/page/consument-betalingsvoorwaarden

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Present Innovations wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Present Innovations redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is Present Innovations gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Present Innovations tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Present Innovations gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Present Innovations niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

Artikel 13. Klachten
1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Present Innovations zijn gebracht.
2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Present Innovations zijn gebracht.
3. Indien de klacht door Present Innovations juist wordt bevonden, zal Present Innovations de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Present Innovations is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk metPresent Innovations heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Present Innovations terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
5. Klachten betreffende de (deel)fakturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Present Innovations te zijn gebracht.
6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Present Innovations in behandeling genomen.
7. Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 14. Merk- en handelsnaam
1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Present Innovations in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Present Innovations.
2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Present Innovations nauwgezet opvolgen.
3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 22689,01 per overtreding, onverminderd het recht van Present Innovations volledige schade-vergoeding te vorderen.

Artikel 15. Retourzendingen
1. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Present Innovations zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 8 nagen na ontvangst van de goederen.
2. De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. Present Innovations restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
3. Indien retourzendingen zonder toestemming van Present Innovations geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
4. Retourzendingen zonder toestemming van Present Innovations ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
5. In het geval van een retourzending of afzegging wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort aan de koper. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Present Innovations gespecificeerd adres.
6. In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retouneren bedrag beinvloeden.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op alle met Present Innovations aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 17. Geschillen
1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens bevoegdheid van Present Innovations het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.
2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

Utrecht, Januari 2004

Ga verder
Aanbiedingen
Picknickmand Salisbury 2 Pers.Picknickmand Salisbury 2 Pers.€149,00
Aanbieding : €79,95
Veilig Betalen
Powered by Worldpay
Valuta